Divanegane Servat Saz

 دیوانگان ثروت ساز

دارن هاردی

 1. Track 1 Darren Hardy 27:40
 2. Track 2 Darren Hardy
 3. Track 3 Darren Hardy
 4. Track 4 Darren Hardy
 5. Track 5 Darren Hardy
 6. Track 6 Darren Hardy
 7. Track 7 Darren Hardy
 8. Track 8 Darren Hardy
 9. Track 9 Darren Hardy
 10. Track 10 Darren Hardy
 11. Track 11 Darren Hardy

کتاب «دیوانگان ثروت ساز» نوشته دارن هاردی و ترجمه شادی حسنپور است. کتابی که پیش رو دارید جدیدترین اثر نویسندهی کتاب مشهور اثر مرکب است. این اثر راهنمای خوبی برای کارمندان و کارآفرینان است و در آن دارن هاردی تمام پیچوخمهای زندگی امروز جامعهی بشری را معرفی میکند و به شما مهارتها و اصول زندگی را میآموزد. در قسمتی از متن این کتاب میخوانید: « کتاب دیوانگان ثروت ساز اصول زندگی در دوران جدید است. دورانی که در آن از عصر انبوهسازی صنعتی خبری نیست و وعدهای داده نشده که برای اشخاص، امنیت شغلی و بهتبع آن امنیت زندگی فراهم آورد. بهنوعی بازگشتهایم به یک قرن قبل که در آن نهچندان از استخدامهای انبوه و جامعهی حقوقبگیر خبری بود و نه از کار بدون ریسک با حقوق سرماه. مسئولیت زندگی به معنای واقعی و عیان بر دوش خودمان قرارگرفته و این ماییم که باید گلیم زندگیمان را از آب بیرون بکشیم. باید نه مثل پدران بلکه مثل پدربزرگانمان و ایبسا پدران پدربزرگانمان زندگی کنیم که در آن هر فرد، خودش یک کارفرما و کارافرین بود و امنیت زندگی خود و خانوادهاش را بر عهده داشت. تکنولوژی، بار دیگر ما را به همان عصر کشانده و از حباب عصر صنعتی فاصلهمان داده. در این میان تنها کسانی موفق خواهند بود که فنون زندگی در عصر جدید را بدانند و به کار ببندند و فکر نکنند که آسمان همیشه این رنگی ست…» این کتاب توسط انتشارات شریف منتشرشده است.

دارن هاردی نویسندۀ 47 سالۀ آمریکایی برندۀ جایزۀ تاثیرگزارترین سخنران سال 2016 میلادی از طرف انجمن ملی سخنرانان برتر شد. دارن هاردی از سن 18 سالگی فعالیت خود را که از ابتدا در حوزۀ موفق شدن! بود، آغاز کرد. هم اینک به همراه همسرش جورجیا در کالیفرنیا زندگی می کند. آقای هاردی در وبسایت خود می گوید؛ موفقیت خود را مدیون فلسفۀنابرده رنج، گنج میسر نمی شودای است که پدرش آن را روی دیوارِ گاراجشان نوشته بود.